Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Stowarzyszenie Dom z Sercem
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku -Zdroju

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na zadanie pn. Budowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku -Zdroju.

 

 

I. NAZWA, ADRES I DANE TELEADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie Dom z Sercem

ul. Aleja Róż 1, 74-510 Trzcińsko Zdrój

telefon: 91 414-80-60

fax: 91 414-81-62

NIP: 8581779376, REGON 320327466

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Budowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych Działka nr 131/4, obręb 02 Trzcińsko Zdrój, jednostka ewidencyjna 320608_4 Trzcińsko Zdrój Miasto, Aleja Róż 1, 74-510 Trzcińsko Zdrój.

 

1.1. Roboty budowlane obejmują w szczególności:

a) wykonanie fundamentów

b) wykonanie i zamontowanie schodów ewakuacyjnych

1.2. W skład przedmiotu zamówienia ponadto wchodzą pozostałe prace towarzyszące mające na celu kompleksowe, ryczałtowe prawidłowe zrealizowanie zadania, tj. m.in.:

a) zapewnienie kadry technicznej do prowadzenia Inwestycji m.in. kierownik budowy,

 

1.3 Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie geodezyjnej obsługi robót. tj. m.in. wytyczenie obiektów sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej z uwzględnieniem powierzchni nowo wykonanych schodów.

 

1.4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac związanych z wykonaniem zadania i uzyskania oraz przekazania Zamawiającemu ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz uzyskania wszelkich innych decyzji, uzgodnień i pozwoleń koniecznych do przekazania Zamawiającemu do użytkowania, a także poniesienie wszelkich kosztów niezbędnych do ich uzyskania.

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 2 oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 oraz zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

 

4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

 

5. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji.

 

6. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem, decydujące są zapisy w dokumentacji projektowej.

 

7. Gwarancja i rękojmia : minimum 36 miesięcy na całość przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji jest tożsamy z okresem rękojmi i stanowi kryterium oceny ofert.

 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 15 grudnia 2019 r..

 

IV. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY ORAZ O WAGACH PUNKTOWYCH

 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

L.p.

 

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1)

Cena oferty (C)

80%

80 punktów

2)

Termin oferowanej gwarancji (Gw)

20%

20 punktów

 

1.1. W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:

ad. 1)   Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena oferty (C) - waga kryterium 80%:

W kryterium cena oferty (C) największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:

Cmin

Wartość punktowa „C” = -------------------------------- x Max(C)

Cbad

gdzie:   

Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert

Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej

Max(C) - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium cena oferty (tj. 80 pkt)

ad.2) Sposób przyznania punktów dla kryterium gwarancja (Gw) - waga kryterium 20 %:

Ocena punktowa w kryterium „Termin oferowanej gwarancji” dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy w formularzu ofertowym w zakresie oświadczenia Wykonawcy o terminie gwarancji.

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata od daty odbioru końcowego zadania, zaś maksymalny okres gwarancji dopuszczalny przez Zamawiającego wynosi 5 lat od daty odbioru końcowego zadania.

Zamawiający przyzna następującą ilość punktów w kryterium Termin oferowanej gwarancji (Gw) :

  1. za oferowanie przez Wykonawcę minimalnego wymaganego terminu gwarancji wynoszącego 3 lata - 0 pkt.

  2. za oferowanie przez Wykonawcę przedłużonego terminu gwarancji wynoszącego 4 lata - 10 pkt.

  3. za oferowanie przez Wykonawcę przedłużonego terminu gwarancji wynoszącego 5 lat - 20 pkt.

 

W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na roboty budowlane lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 5 lat, Zamawiający przyzna punkty odpowiadające temu okresowi.

Łączna punktacja oferty = wartość punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „GW” (gwarancja).

 

W powyższych kryteriach oferta wykonawcy może łącznie uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1. Zabezpieczoną ofertę w formie pisemnej należy złożyć w terminie do 04.11.2019 do godziny 12.00 w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju w sekretariacie.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2019 o godz. 13.00 w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju w stołówce placówki.

 

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) DZ.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Stowarzyszenie Dom z Sercem

ul. Aleja Róż 1, 74-510 Trzcińsko Zdrój

2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia

telefon: 91 414-80-60

fax: 91 414-81-62

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 li. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku -Zdroju

4) w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3), dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

7) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

8) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

VII. WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ.

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do zapytania)

2. Parafowanego na każdej stronie wzoru umowy (zał. nr 4).

 

  1. Termin związania ofertą upływa po 10 dniach licząc od terminu składania ofert.

  2. Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku braku uzyskania dotacji od Powiatu Gryfino na wykonanie robót określonych w zapytaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.pdf (PDF, 1.0MB) 2019-10-25 12:36:01 1.0MB 442 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip (ZIP, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-10-25 12:36:01 10.MB 9 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odp_na_zap.pdf (PDF, 419KB) 2019-10-28 11:49:35 419KB 390 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Bernacki 25-10-2019 12:36:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zdzisław Iwanicki 25-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Bernacki 28-10-2019 11:49:41