Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Stowarzyszenie Dom z Sercem
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ukazanie elementów budownictwa uzdrowiskowego poprzez odrestaurowanie unikatowych elementów budynku dawnego uzdrowiska w Trzcińsku - Zdroju

 

Trzcińsko Zdrój 18.03.2019

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie

pn.: ,, Ukazanie elementów budownictwa uzdrowiskowego poprzez odrestaurowanie unikatowych elementów budynku dawnego uzdrowiska w Trzcińsku - Zdroju"

 

 

Stowarzyszenie Dom z Sercem z siedzibą przy Aleja Róż 1 , 74-510 Trzcińsko Zdrój zaprasza do złożenia oferty na :

 

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wymiana 2 kpl. drzwi wewnętrznych, remont drewnianych posadzek balkonów oraz wykonanie i zamontowanie w gruncie 6 tablic infograficznych w budynku Stowarzyszenie Dom z Sercem Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju przy Al. Róż 1, 74-510 Trzcińsko Zdrój .

 

1.1. Opis zamówienia.

Szczegółowy zakres przedmiotu remontu określa przedmiar robót oraz Projekt Budowlany i obejmuje w szczególności następujące grupy robót:

a) Roboty przygotowawcze,

b) Wymiana 2 kpl drzwi wewnętrznych o powierzchni całkowitej 11.440m2 ,

c) Remont drewnianych posadzek na dwóch balkonach o powierzchni 58.11m2

d)Wykonanie i zamontowanie w gruncie na terenie Domu Pomocy Społecznej 6 tablic infograficznych o wymiarach 95cm x 65cm wraz z opracowaniem tekstu skonsultowanego z odpowiednią merytorycznie instytucją

 

 

1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zawiera przedmiar stanowiący zał.

Nr 2 + zał. do Przedmiaru

, Projekt Budowlany nr 3 oraz wzór umowy stanowiący zał. nr 4 do niniejszego zaproszenia.

 

1.3. Dla właściwego przygotowania oferty Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami lokalnymi realizacji przedmiotu zamówienia (wizja lokalna) po uprzednim kontakcie zgodnie z pkt.7 niniejszego zaproszenia.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada własne doświadczenie polegające na tym, że w sposób należyty wykonał w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną podobną do przedmiotu zamówienia, na łączną wartość co najmniej 15 tys. zł brutto.

 

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą wykazu wykonanych usług (zał. nr 5) oraz załączenia dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

4 miesiące od daty podpisania umowy i przekazania placu budowy.

 

4. Kryterium oceny ofert: cena 100%

 

 

 

 

5. Termin i sposób płatności:

Płatność przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury, do której należy dołączyć kopie protokołu odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty.

Na ofertę składa się wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia . Do oferty należy załączyć:

  1. odpowiedni do formy prawnej dokument z rejestru przedsiębiorców, tj. odpis z KRS lub CEIDG Wykonawcy składającego ofertę.

  2. Wykaz wykonanych usług potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg wzoru z załącznika nr 5 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług.

 

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor Stowarzyszenia Dom z Sercem Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku . Tel. 600 967 521

Pytania można również kierować na adres: dps-trzcinsko@post.pl

 

8. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.04.2019 do godz 12:00 w budynku Stowarzyszenie Dom z Sercem Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju .Aleja Róż 1 , 74-510 Trzcińsko Zdrój. Ofertę przesłaną pocztą bądź kurierem uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajdzie się w siedzibie Zamawiającego do terminu składania ofert.

 

9. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) DZ.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Stowarzyszenie Dom z Sercem DPS w Trzcińsku Zdroju

Aleja Róż 1, 74-510 Trzcińsko Zdrój

2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

telefon: 602 640 476

e-mail: kkoeller@poczta.onet.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 li. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ,, Ukazanie elementów budownictwa uzdrowiskowego poprzez odrestaurowanie unikatowych elementów budynku dawnego uzdrowiska w Trzcińsku - Zdroju"

4) w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3), dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

7) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

8) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

10. Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace budowlane na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. Termin rękojmi za wady jest tożsamy z okresem gwarancji.

2. Szczegółowe postanowienia w zakresie gwarancji i rękojmi zawarte są we wzorze umowy.

 

11. Inne postanowienia

1. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na fakt, że dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami lub zaprosi do złożenia ofert dodatkowych.

2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

 

 

 

W załączeniu:

1. formularz ofertowy - zał. nr 1

2. przedmiar robót - zał. nr 2

3. projekt budowlany - zał. nr 3

4. wzór umowy - zał. nr 4

5. wykaz wykonanych usług - zał.nr 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 1.9MB) 2019-03-21 13:14:24 1.9MB 464 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.zip (ZIP, 3.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-03-21 13:14:24 3.6MB 30 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Bernacki 21-03-2019 13:14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Bernacki 21-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Bernacki 21-03-2019 13:14:43