Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Stowarzyszenie Dom z Sercem
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Promocja walorów przyrodniczych regionu w parku przy DPS w Trzcińsku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na zadanie pn. Promocja walorów przyrodniczych regionu w parku przy DPS w Trzcińsku -Zdroju”

 

I. WPROWADZENIE

1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości.

2. Niniejsza zapytanie jest ogłoszone w związku z realizacją projektu pn. „Promocja walorów przyrodniczych regionu w parku przy DPS w Trzcińsku -Zdroju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.3 Ochrona różnorodności Projekt nr RPZP.04.03.00-32-0002/17 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

3. Do niniejszego zapytania ofertowego ma zastosowanie zasada konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

4. Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło poprzez umieszczenie zapytania w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

II. NAZWA, ADRES I DANE TELEADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie Dom z Sercem

ul. Aleja Róż 1, 74-510 Trzcińsko Zdrój

telefon: 91 414-80-60

fax: 91 414-81-62

NIP: 8581779376, REGON 320327466

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przebudowa alejek parkowych w parku przy Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju wraz z budową nowego odcinka alejki parkowej oraz montażem altany - punktu obserwacyjnego przyrody, montażem tablic edukacyjnych i osłon na drzewa. Działka nr 131/4, obręb 02 Trzcińsko Zdrój, jednostka ewidencyjna 320608_4 Trzcińsko Zdrój Miasto, Aleja Róż 1, 74-510 Trzcińsko Zdrój.

 

1.1. Roboty budowlane obejmują w szczególności:

a) roboty rozbiórkowe

b) roboty w zakresie zagospodarowania terenu

c) usługi pielęgnacji drzew

d) usługi w zakresie trawników

1.2. W skład przedmiotu zamówienia ponadto wchodzą pozostałe prace towarzyszące mające na celu kompleksowe, ryczałtowe prawidłowe zrealizowanie zadania, tj. m.in.:

a) wykonanie zaplecza budowy;

b) wykonanie niezbędnych przyłączy do zaplecza budowy;

c) zapewnienie obsługi geologicznej i geodezyjnej;

d) zajęcie terenów sąsiednich, pasa drogowego oraz innych niezbędnych terenów do prawidłowego wykonania zadania wraz z uiszczeniem stosownych opłat za ich zajęcie;

e) ponoszenie opłat za media na budowie ( woda; kanalizacja, prąd, śmieci, ogrzewanie, ochrona, itp.)

f) zapewnienie ochrony placu budowy;

g) wykonanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej, w standardzie nie gorszym niż wynika to z dokumentacji budowlanej (załącznik nr 6 do zapytania), która zostanie przedstawiona Zamawiającemu do weryfikacji i akceptacji

h) zapewnienie kadry technicznej do prowadzenia Inwestycji m.in. kierownik budowy, kierownicy robót;

i) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu Inwestycji dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysami powykonawczymi;

 

1.3 Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie geodezyjnej obsługi robót. tj. m.in. wytyczenie obiektów sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej z uwzględnieniem powierzchni nowo wykonanych ciągów pieszych.

 

1.4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac związanych z wykonaniem zadania i uzyskania oraz przekazania Zamawiającemu ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz uzyskania wszelkich innych decyzji, uzgodnień i pozwoleń koniecznych do przekazania Zamawiającemu do użytkowania, a także poniesienie wszelkich kosztów niezbędnych do ich uzyskania.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

a) roboty rozbiórkowe: 45111300-1

b) roboty w zakresie zagospodarowania terenu: 45111291-4

c) usługi pielęgnacji drzew: 77211500-7

d) usługi w zakresie trawników: 77314100-5

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 5 oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 oraz zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego zapytania.

 

4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

 

5. Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający. Ilekroć opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu i będą nadawały się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.

 

6. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji.

 

7. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem, decydujące są zapisy w dokumentacji projektowej.

 

8. Gwarancja i rękojmia : minimum 36 miesięcy na całość przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji jest tożsamy z okresem rękojmi i stanowi kryterium oceny ofert.

 

9. Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Inwestycji, a w przypadku stwierdzenia w tym protokole wad - od daty podpisania protokołu z usunięcia tych wad.

 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 20 październik 2018 r..

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

 

2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie, tj.:

a) Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż

100 000,00 zł.

 

3. Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie, tj.

a) doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum 1 robotę budowlaną w zakresie zagospodarowania terenu, każda robota o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto.;

b) dysponuje osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi - kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 

4. Wykluczenia z postępowania:

a) Nie zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

b) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

(Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a. Wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.)

 

VI. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenia powinny być składane w oryginale, dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - zgodnie z Załącznikiem nr 7.

 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda:

a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

 

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:

a) Wykazu robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia opisanego w pkt V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ppkt 3 lit. a), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, w formie oryginału z załączeniem dowodów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

b) Wykazu osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku kwalifikacji zawodowych opisanego w pkt V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ppkt 3 lit. b), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zapytania ofertowego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

VII. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY ORAZ O WAGACH PUNKTOWYCH

 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

L.p.

 

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1)

Cena oferty (C)

60%

60 punktów

2)

Termin oferowanej gwarancji (Gw)

40%

40 punktów

 

1.1. W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:

ad. 1)   Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena oferty (C) - waga kryterium 60%:

W kryterium cena oferty (C) największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:

                                                      Cmin

Wartość punktowa „C” = -------------------------------- x Max(C)

                                                      Cbad

gdzie:   

Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert

Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej

Max(C) - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium cena oferty (tj. 60 pkt)

ad.2) Sposób przyznania punktów dla kryterium gwarancja (Gw) - waga kryterium 40 %:

Ocena punktowa w kryterium „Termin oferowanej gwarancji” dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy w formularzu ofertowym w zakresie oświadczenia Wykonawcy o terminie gwarancji.

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata od daty odbioru końcowego zadania, zaś maksymalny okres gwarancji dopuszczalny przez Zamawiającego wynosi 5 lat od daty odbioru końcowego zadania.

Zamawiający przyzna następującą ilość punktów w kryterium Termin oferowanej gwarancji (Gw) :

 1. za oferowanie przez Wykonawcę minimalnego wymaganego terminu gwarancji wynoszącego 3 lata - 0 pkt.

 2. za oferowanie przez Wykonawcę przedłużonego terminu gwarancji wynoszącego 4 lata - 20 pkt.

 3. za oferowanie przez Wykonawcę przedłużonego terminu gwarancji wynoszącego 5 lat - 40 pkt.

 

W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na roboty budowlane lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 5 lat, Zamawiający przyzna punkty odpowiadające temu okresowi.

Łączna punktacja oferty = wartość punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „GW” (gwarancja).

 

W powyższych kryteriach oferta wykonawcy może łącznie uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1. Zabezpieczoną ofertę w formie pisemnej należy złożyć w terminie do 20.07.2018 do godziny 12.00 w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju w sekretariacie.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2018 o godz. 13.00 w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju w stołówce placówki.

 

IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji.

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Wybrany Wykonawca zobowiązany się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej przed podpisaniem umowy.

 

X. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w tym paragrafie:

  1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne, dokonać takich zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części określonych w zamówieniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego w Umowie, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

 1. zmniejszyć ilość robót,

 2. pominąć poszczególne roboty,

 3. wykonać roboty zamienne.

 

  1. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach:

 1. Zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), przy czym ceny netto określone w ofercie i umowie pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

 2. wykonania mniejszego zakresu robót niż zakres określony przez Zamawiającego na etapie złożenia oferty, w konsekwencji w kosztorysie wynikający z ich zaniechania i wystąpieniu okoliczności, o których mowa w umowie,

 3. wykonania robót zamiennych i wystąpieniu okoliczności o których mowa w zapisach w umowie,

 4. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia,

 5. gdy łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

 6. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

  1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, co może nastąpić m.in. w przypadku:

 1. nieterminowe przekazanie terenu budowy,

 2. opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. lub w dokonaniu bądź zaniechaniu określonych czynności przez właściwy organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

 3. niemożności realizacji robót z powodu braku dopuszczenia do ich wykonania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

 4. udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego

 5. konieczność realizacji zamówień zamiennych,

 6. wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub za, które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

 7. gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej. Przez termin „siła wyższa” rozumie się np. akt terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze stron i którym żadna ze stron nie mogła zapobiec,

 8. wystąpienia zjawisk archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów, o ile będą one miały wpływ na dotrzymanie terminu wykonania robót,

 9. zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji,

 10. jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają realizację robót zgodnie z harmonogramem,

 11. konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej, o ile będą one miały wpływ na dotrzymanie terminu wykonania robót,

 12. ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji zamówienia.

  1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

  2. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców - podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

  3. Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

  4. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu spełnienia świadczenia w zakresie zmian technologicznych, w szczególności:

 1. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonania projektu,

 2. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

 3. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

 4. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

 5. pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

 6. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

 7. zmiany usytuowania zjazdów do posesji.

  1. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu płatności oraz ich terminów i sposobów.

  2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można było usunąć w inny sposób, a zmiana taka będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji.

  3. Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  4. Zamawiający dopuszcza zmianę oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

  5. Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia;

  6. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę.

W odniesieniu do zapisów ust. 1.10. - 1.13. nie ma konieczności zmiany umowy w drodze aneksu do umowy.

 1. Opisane w ust. 1 postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiana umowy w przypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić w drodze aneksu do umowy na umotywowany wniosek Wykonawcy.

 2. Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania wykonania robót objętych projektem budowlanym i kosztorysem ofertowym, Inspektorzy Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności robót zaniechanych, określający zakres rzeczowo-finansowy robót koniecznych do zaniechania.

 3. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych bądź dodatkowych nie objętych kosztorysem ofertowym, Inspektorzy Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności wykonania robót zamiennych bądź dodatkowych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót. Jeśli na postawie kosztorysu ofertowego nie będzie możliwości określenia kosztów strony umowy określają, iż rozliczenie tych robót nastąpi w oparciu o średnie ceny materiałów, sprzętu, transportu i robocizny oraz średnie koszty narzutów publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału, w którym kalkulacja będzie sporządzana lub/i innych ogólnie stosowanych katalogach.

 4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia i zgody Zamawiającego.

 

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) DZ.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Stowarzyszenie Dom z Sercem

ul. Aleja Róż 1, 74-510 Trzcińsko Zdrój

2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia

telefon: 91 414-80-60

fax: 91 414-81-62

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 li. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa alejek parkowych wraz z budową nowego odcinka alejki parkowej oraz montaż altany - punktu obserwacyjnego przyrody montaż tablic edukacyjnych i osłon na drzewa w parku przy Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku -Zdroju”

4) w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3), dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

7) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

8) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

XII. WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ.

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do zapytania)

2. Szczegółowy kosztorys ofertowy

3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile jest potrzebne)

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków (zał. nr 2 do zapytania)

5. Parafowanego na każdej stronie wzoru umowy (zał. nr 8).

6. Dokumenty wymienione w pkt VI zapytania

 

XIII. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0x01 graphic

 

Nazwa Projektu: „Promocja walorów przyrodniczych regionu w parku przy DPS w Trzcińsku -Zdroju”

Projekt nr RPZP.04.03.00-32-0002/17 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zapytanie.pdf (PDF, 4.7MB) 2018-07-02 10:38:59 4.7MB 326 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip (ZIP, 2.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-02 10:38:59 2.5MB 10 razy
Wynik postępowania
1 protokol.pdf (PDF, 962KB) 2018-07-20 13:56:45 962KB 316 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Bernacki 02-07-2018 10:38:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Bernacki 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Bernacki 20-07-2018 13:56:45