Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Stowarzyszenie Dom z Sercem
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

RESTAURACJA HISTORYCZNEGO OBIEKTU ZABYTKOWEGO W DPS W TRZCIŃSKU ZDROJU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju”

 

Na podstawie art. 91 ust. 2 oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

1) Zamawiający odrzuca:

a) ofertę nr 2 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane EKOINBUD Sp. z o. o., ul. Wielkopolska 5a, 80-180 Gdańsk na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) tj. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) – Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą)

b) ofertę nr 3 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD Sp. z o. o. ul. Chrzanowskiego 23 B, 87-100 Toruń na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) tj. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) – Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą)

c) ofertę nr 4 Wykonawcy RENOVA Sp. z o. o., ul. Wilcza 42/14, 00-672 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) tj. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) – Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą)

d) ofertę nr 6 Wykonawcy ISOSYSTEM Sp. z o. o., Os. Słowiańskie 7C/6, 69-210 Lubniewice na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 tj. jej treść nie odpowiada treści SIWZ (Wykonawca błędnie wycenił pozycje nr 68, 69, 70 w kosztorysie ofertowym dot. bud. mieszkalnego – inny opis, inna podstawa, inna jednostka miary, inny obmiar pozycji - a Zamawiający nie ma możliwości dokonać poprawy tych omyłek niepowodując istotnych zmian w treści oferty)

2) Zamawiający wybiera ofertę nr 5 Wykonawcy Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Pakiet,           ul. Torowa 8, 74-300 Myślibórz z oferowaną ceną w wysokości 920 228,60 zł brutto oraz proponowanym terminem gwarancji: 6 lat.

3) Kryterium oceny i uzasadnienie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium „cena” – 95%, „termin gwarancji” - 5%. Ww. wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.

4) Wykonawcy , którzy złożyli oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Oferowana cena w zł brutto/Pkt

Oferowany termin gwarancji/Pkt

Punktacja razem

1.

MAKO sp. z o. o.

ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia

 

1 270 357,88 zł/ 68,82 pkt

5 lat/

4,17 pkt

72,99 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane

EKOINBUD Sp. z o. o.

ul. Wielkopolska 5a, 80-180 Gdańsk

 

1 021 473,49 zł/ oferta odrzucona

5 lat/

oferta odrzucona

 

oferta odrzucona

3.

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane

AGAD Sp. z o. o.

ul. Chrzanowskiego 23 B, 87-100 Toruń

1 463 693,40 zł/ oferta odrzucona

5 lat/

oferta odrzucona

 

oferta odrzucona

4.

RENOVA Sp. z o. o.

ul. Wilcza 42/14, 00-672 Warszawa

1 073 123,21 zł/ oferta odrzucona

10 lat/

oferta odrzucona

 

oferta odrzucona

5.

Zakład Ogólnobudowlany

Kazimierz Pakiet

ul. Torowa 8, 74-300 Myślibórz

920 228,60 zł/ 100,00 pkt

6 lat/

5,00 pkt

100,00 pkt

6.

ISOSYSTEM Sp. z o. o.

Os. Słowiańskie 7C/6, 69-210 Lubniewice

 

879 988,30 zł/ oferta odrzucona

5 lat/

oferta odrzucona

 

oferta odrzucona

7.

COROLUX Sp. z o. o.

ul. Południowa 15, 71-001 Szczecin

998 872,01 zł/ 87,52 pkt

3 lata/

2,50 pkt

90,02 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Umowa zostanie zawarta po zawarciu umowy na dofinansowanie realizacji projektu pn. „DOM z SERCEM w Trzcińsku Zdroju - Restauracja historycznego obiektu zabytkowego", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 5.2.2 – zachowanie dziedzictwa kulturowego, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego a także po upływie terminu przewidzianego w art. 94 ust. 1uPzp oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

RESTAURACJA HISTORYCZNEGO OBIEKTU ZABYTKOWEGO W DPS W TRZCIŃSKU ZDROJU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Dom z Sercem, ul. Aleja Róż 1, 74-510 Trzcińsko Zdrój

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.domzsercem.pl/

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju

b) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

c) Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.

d) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn. „DOM z SERCEM w Trzcińsku Zdroju - Restauracja historycznego obiektu zabytkowego", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 5.2.2 - zachowanie dziedzictwa kulturowego, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zakres zamówienia:

konserwacja elewacji oraz izolacja przeciwwilgociowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju:

- konserwacja muru z cegły,

- konserwacja tynkowanych fragmentów elewacji,

- konserwacja elementów drewnianych elewacji,

- konserwacja elementów metalowych elewacji,

- konserwacja cokołu z granitu i cegły,

- wymiana obróbek obróbek i opierzeń blacharskich,

- naprawa i konserwacja wsporników betonowych,

- wymiana płytek posadzkowych pod balkonem głównym,

- konserwacja budynków pomocniczo - gospodarczych,

- izolacja pozioma ścian metodą iniekcji,

- izolacja pionowa ścian fundamentowych z opaską żwirową

1.1. Użyte materiały muszą posiadać Atesty Techniczne ITB lub Certyfikaty Zgodności z Aprobatą Techniczną oraz Atest Higieniczny PZH oraz przed wbudowaniem uzyskać zgodę na wbudowanie materiałów równoważnych jak użyte w projekcie od Zamawiającego.

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późń. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami.

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 7, specyfikacji technicznej robót stanowiącej zał. nr 8 oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 uPzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.

W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretne produkty, materiały lub urządzenia z podaniem nazwy producenta lub innych oznaczeń konkretyzujących producenta, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych (czyli o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ). Zmiana materiałów i urządzeń wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

Każdorazowo Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego atesty lub karty materiałów do wbudowania do zatwierdzenia w terminie nie później niż 7 dni przed zamówieniem partii materiału . W przypadku zakupu materiałów na które Zamawiający nie wyrazi zgody , wymiana materiału na zgodny z PT leży po stronie Wykonawcy.

1.3 Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą, opracowanie i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

1.4 Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfiką organizacji pracy jednostki i możliwościami etapowania prac w porozumieniu z dyrektorem jednostki.

1.5 Wykonawca w czasie realizacji prac zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy dla wykonawcy podbicia fundamentów.

1.6 Wykonawca na żądanie Zamawiającego, udostępni plac budowy wykonawcom innych branż.

1.7 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych jest protokół zatwierdzony przez inspektora nadzoru, Wykonawcę i Zamawiającego.

1.8 W przypadku zaistnienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest stosować ceny nie większe niż ujęte w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego do zamówienia podstawowego, oraz zastosowane wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, kosztów zakupów i zysku.

e) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

f) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45215210-2  Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

45443000-4  Roboty elewacyjne

g) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

h) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

do 30.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 15.000 zł

2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

 • analiza dowodów dotyczących wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia:

- co najmniej 2 robót polegających renowacji obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków (w tym renowacja elewacji z cegły) na kwotę minimum 1.000.000 zł każda,

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanych w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

c) Potencjał techniczny

d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

 • analiza dokumentów potwierdzających dysponowanie osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi - kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia wg rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27.07.2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych , a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U.2011 nr 165 poz. 987 z dnia 2011.08.06)

e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 • analiza dokumentów potwierdzających posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.000.000 zł

4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

a) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowa ukończone.

 • wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

b) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

c) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:

Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 4) albo w pkt 5).

Wykonawca składa wraz z ofertą, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów oraz szczegółowy kosztorys ofertowy .

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów ustawy PZP w tym zakresie, wg formuły spełnia, nie spełnia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : przetarg nieograniczony.

2) KRYTERIA OCENY OFERT: cena - 95%, termin gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wyrażony w latach (minimum 3 lata, maksimum 10 lat)- 5 %

3) CZY PRZEPROWADZONA BĘDZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA: nie.

4) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące okoliczności (warunki zmiany umowy):

a) obniżenie podanej w umowie ceny (np. roboty zaniechane, różnica w robotach zamiennych),

b) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, a zaistniałych po zawarciu umowy, w tym w szczególności wynikających z błędów projektowych,

c) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie będzie wynikało z przestojów w wykonywaniu zamówienia zawinionych przez Zamawiającego lub wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,

d) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie z powodów będących następstwem działania organów administracji takich jak np. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów lub odmów wydawania decyzji, uzgodnień bądź zezwoleń administracyjnych na skutek błędów w dokumentacji projektowej,

e) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie z powodu wystąpienia zamiennych robot lub dodatkowych niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę bądź wystąpienia trudności organizacyjnych,

f) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie z powodu warunków atmosferycznych, warunków realizacji zamówienia dotyczących m.in. robót elewacyjnych, robót ziemnych,

g) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie z powodu ewentualnych wykopalisk archeologicznych, niewypałów i niewybuchów bądź z powodu odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, geologicznych w tym kategorie gruntu oraz w szczególności istnienie podziemnych urządzeń instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, fundamentów itp.

h) zmiany polegającej na dopuszczeniu do wykonywania zamówienia podwykonawcy nie wymienionego w wykazie robót proponowanych do wykonania przez podwykonawców, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego i spełnieniu wymagań specyfikacji dotyczących wykonywania wskazanego zakresu robót przez podwykonawców,

i) zmiany polegającej na konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu lub ze względu na zmiany obowiązującego prawa.,

j) zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i aktach wykonawczych, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego,

k) wprowadzenia rozliczeń częściowych,

ł) ww. zmiany winny zostać zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego

m) aktualizacja rozwiązań z uwagi na zmiany obowiązujących przepisów odnoszących się do tego zamówienia,

n) zmiany tekstu umowy, jeżeli nie będą miały wpływu na treść ustalonych w umowie zobowiązań stron,

o) zmiany stawki podatku VAT.

2. Postanowienia ust. 1 nie będą stanowiły dla żadnej ze stron zawartej umowy zobowiązania do zawarcia aneksu (obie strony muszą zgodzić się na zawarcie aneksu).

5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

a) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.domzsercem.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju, ul. Aleja Róż 1, 74-510 Trzcińsko Zdrój, pocztą na pisemny wniosek lub pobrać ze strony internetowej.

b) Termin składania ofert:. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w do dnia 09.03.2015 r. do godz. 09.30 w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju w sekretariacie

c) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

d) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn. „DOM z SERCEM w Trzcińsku Zdroju - Restauracja historycznego obiektu zabytkowego", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 5.2.2 - zachowanie dziedzictwa kulturowego, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

e) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu

Zamówień Publicznych w dniu 20 lutego 2015 r.

 

 

Nazwa Projektu: „DOM z SERCEM w Trzcińsku Zdroju - Restauracja historycznego obiektu zabytkowego”

Projekt nr WND-RPZP.05.02.02-32-003/10 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

na lata 2007-2013.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 293KB) 2015-02-20 16:10:49 293KB 871 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zal_nr_1_formularz_oferty.doc (DOC, 235KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-02-20 16:15:09 235KB 84 razy
2 zal_nr_2_oswiadczenie.doc (DOC, 225KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-02-20 16:15:09 225KB 73 razy
3 zal_nr_10_gwarancja_bank_ubez.doc (DOC, 32KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-02-20 16:15:09 32KB 70 razy
4 specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.rtf (RTF, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-02-20 16:15:09 3.1MB 144 razy
5 zal_nr_4_wzor_umowy.docx (DOCX, 235KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-02-20 16:15:09 235KB 86 razy
6 zal_nr_3_oswiadczenie.doc (DOC, 226KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-02-20 16:15:09 226KB 80 razy
7 zal_nr_5_wykaz_prac.doc (DOC, 229KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-02-20 16:15:09 229KB 76 razy
8 zal_nr_7.zip (ZIP, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-02-20 16:16:43 1.0MB 104 razy
9 zal_nr_8_specyfikacja_techniczna_elewacji.pdf (PDF, 420KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-02-20 16:18:40 420KB 423 razy
10 zal_nr_9b.zip (ZIP, 48.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-02-20 16:41:01 48.MB 111 razy
11 zal_nr_9a.zip (ZIP, 25.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-02-20 16:41:01 25.MB 96 razy
12 za_nr_6_wykaz_osob.doc (DOC, 240KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-02-26 11:49:03 240KB 18 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_oferenta.pdf (PDF, 1.1MB) 2015-05-13 16:32:26 1.1MB 884 razy
2 zawiadomienie_o_wyborze_oferenta.pdf (PDF, 1.1MB) 2015-05-13 16:32:26 1.1MB 833 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Bernacki 20-02-2015 16:10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Bernacki 20-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Bernacki 13-05-2015 16:38:14