Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Stowarzyszenie Dom z Sercem
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

RESTAURACJA HISTORYCZNEGO OBIEKTU ZABYTKOWEGO W DPS W TRZCIŃSKU ZDROJU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju”- I część zamówienia: Rewitalizacja parku wokół DPS w Trzcińsku Zdroju.

Na podstawie art. 91 ust. 2 oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

1) Zamawiający wybiera ofertę nr 1 Wykonawcy GIARDINO Beata Cabaj, ul. Asnyka 9/2, 71-526 Szczecin z oferowaną ceną w wysokości 459.220,92 zł brutto oraz proponowanym terminem gwarancji: 3 lata.

2) Kryterium oceny i uzasadnienie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium „cena” – 95%, „termin gwarancji” - 5%. Ww. wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.

3) Wykonawcy , którzy złożyli oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena w zł brutto/Pkt

Termin gwarancji/Pkt

Punktacja razem

1.

GIARDINO Beata Cabaj

ul. Asnyka 9/2, 71-526 Szczecin

459.220,92/

95 pkt

3 lata/ 5 pkt

100 pkt

4) Umowa zostanie zawarta po zawarciu umowy na dofinansowanie realizacji projektu pn. „DOM z SERCEM w Trzcińsku Zdroju - Restauracja historycznego obiektu zabytkowego", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 5.2.2 – zachowanie dziedzictwa kulturowego, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

RESTAURACJA HISTORYCZNEGO OBIEKTU ZABYTKOWEGO W DPS W TRZCIŃSKU ZDROJU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Dom z Sercem, ul. Aleja Róż 1, 74-510 Trzcińsko Zdrój

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.domzsercem.pl/

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju

b) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

c) Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.

d) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn. „DOM z SERCEM w Trzcińsku Zdroju - Restauracja historycznego obiektu zabytkowego", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 5.2.2 - zachowanie dziedzictwa kulturowego, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Zamówienie „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju” zostanie udzielone z podziałem na dwie części:

 

I część zamówienia: Rewitalizacja parku wokół DPS w Trzcińsku Zdroju

a) Ogrodzenie zewnętrzne parku:

- roboty rozbiórkowe,

- ogrodzenie systemowe panelowe na słupkach metalowych,

- elementy murowane,

- montaż bram stalowych,

b) Instalacje elektryczne

- oświetlenie zewnętrzne parku,

- instalacja telewizji dozorowej.

c) Rewitalizacja parku:

- roboty rozbiórkowe,

- gospodarka drzewostanem - karczowanie drzew,

- przesadzenia i zabiegi pielęgnacyjne drzew,

- modelowanie terenu - trasy i polany,

- nawierzchnie piesze - przełożenie obrzeży,

- zieleń- uprawa gleby,

- zieleń - sadzenie drzew, krzewów i pnączy - trawniki,

- trawniki,

- pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym,

- mała architektura - ławki i schody terenowe,

- elementy wyposażenia terenu - kosze na śmieci, trejaże, pergole.

 

II część zamówienia: Konserwacja elewacji oraz izolacja przeciwwilgociowa budynku DPS w Trzcińsku Zdroju

- konserwacja muru z cegły,

- konserwacja tynkowanych fragmentów elewacji,

- konserwacja elementów drewnianych elewacji,

- konserwacja elementów metalowych elewacji,

- konserwacja cokołu z granitu i cegły,

- wymiana obróbek obróbek i opierzeń blacharskich,

- naprawa i konserwacja wsporników betonowych,

- wymiana płytek posadzkowych pod balkonem głównym,

- konserwacja budynków pomocniczo - gospodarczych,

- wywóz gruzu,

- izolacja pozioma ścian metodą iniekcji,

- izolacja pionowa ścian fundamentowych z opaską żwirową

 

1.1. Użyte materiały muszą posiadać Atesty Techniczne ITB lub Certyfikaty Zgodności z Aprobatą Techniczną oraz Atest Higieniczny PZH oraz przed wbudowaniem uzyskać zgodę na wbudowanie materiałów równoważnych jak użyte w projekcie od Zamawiającego.

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późń. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami.

 

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 7 a) i b), specyfikacji technicznej robót stanowiącej zał. nr 8 a) i b) oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 a) i b) do SIWZ (w tym ekspertyza budowlana oraz opinia geotechniczna).

 

W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretne produkty, materiały lub urządzenia z podaniem nazwy producenta lub innych oznaczeń konkretyzujących producenta, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych (czyli o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ). Zmiana materiałów i urządzeń wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

Każdorazowo Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiemu atesty lub karty materiałów do wbudowania do zatwierdzenia w terminie nie później niż 7 dni przed zamówieniem partii materiału . W przypadku zakupu materiałów na które Zamawiający nie wyrazi zgody , wymiana materiału na zgodny z PT leży po stronie Wykonawcy.

 

1.3 Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfiką organizacji pracy jednostki i możliwościami etapowania prac w porozumieniu z dyrektorem jednostki.

 

1.4 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych jest protokół zatwierdzony przez inspektora nadzoru, Wykonawcę i Zamawiającego.

 

1.5 W przypadku zaistnienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest stosować ceny nie większe niż ujęte w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego do zamówienia podstawowego, oraz zastosowane wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, kosztów zakupów i zysku.

e) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

f) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45215210-2  Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

45443000-4  Roboty elewacyjne

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

g) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

h) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

do 30.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 15.000 zł (osobno na każdą cześć postępowania)

2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

 • dla I części zamówienia: analiza dowodów dotyczących wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia:

- co najmniej 4 robót na terenie objętym opieką konserwatora przyrody na kwotę minimum 200.000 zł każda,

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanych w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

 • dla II części zamówienia: analiza dowodów dotyczących wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia:

- co najmniej 2 robót polegających na renowacji obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków (w tym renowacja elewacji z cegły) na kwotę minimum 1.000.000 zł każda,

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanych w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

c) Potencjał techniczny

d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

 • dla I części zamówienia: analiza dokumentów potwierdzających dysponowanie osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi - kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia wg rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27.07.2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych , a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U.2011 nr 165 poz. 987 z dnia 2011.08.06 )

 • dla II części zamówienia: analiza dokumentów potwierdzających dysponowanie osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi - kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia wg rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27.07.2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych , a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U.2011 nr 165 poz. 987 z dnia 2011.08.06 )

e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 • dla I części zamówienia: analiza dokumentów potwierdzających posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200.000 zł.

 • dla II części zamówienia: analiza dokumentów potwierdzających posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.000.000 zł

4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

a) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowa ukończone.

 

 • wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 

 • opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 

b) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

c) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:

Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 4) albo w pkt 5).

Wykonawca składa wraz z ofertą, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów oraz szczegółowy kosztorys ofertowy a także harmonogram robót z podziałem na miesiące.

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów ustawy PZP w tym zakresie, wg formuły spełnia, nie spełnia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : przetarg nieograniczony.

2) KRYTERIA OCENY OFERT: cena - 95%, termin gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wyrażony w latach (minimum 3 lata, maksimum 10 lat)- 5 %

3) CZY PRZEPROWADZONA BĘDZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA: nie.

4) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące okoliczności (warunki zmiany umowy):

a) obniżenie podanej w umowie ceny (np. roboty zaniechane, różnica w robotach zamiennych),

b) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, a zaistniałych po zawarciu umowy, w tym w szczególności wynikających z błędów projektowych,

c) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie będzie wynikało z przestojów w wykonywaniu zamówienia zawinionych przez Zamawiającego lub wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności

d) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie z powodu wystąpienia zamiennych robot lub dodatkowych niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę bądź wystąpienia trudności organizacyjnych,

e) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie z powodu warunków atmosferycznych, warunków realizacji zamówienia dotyczących m.in. robót ziemnych,

f) zmiany polegającej na dopuszczeniu do wykonywania zamówienia podwykonawcy nie wymienionego w wykazie robót proponowanych do wykonania przez podwykonawców, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego i spełnieniu wymagań specyfikacji dotyczących wykonywania wskazanego zakresu robót przez podwykonawców,

g) wprowadzenia rozliczeń częściowych,

h) ww. zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego, oraz zapewnić optymalne funkcjonowanie instalacji oraz nie mogą zwiększać wysokości wynagrodzenia,

i) ww. zmiany winny zostać zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawca dokumentacji projektowej,

j) aktualizacja rozwiązań z uwagi na zmiany obowiązujących przepisów odnoszących się do tego zamówienia,

k) zmiany tekstu umowy, jeżeli nie będą miały wpływu na treść ustalonych w umowie zobowiązań stron,

l) zmiana stawki podatku VAT.

2. Postanowienia ust. 1 nie będą stanowiły dla żadnej ze stron zawartej umowy zobowiązania do zawarcia aneksu (obie strony muszą zgodzić się na zawarcie aneksu).

5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

a) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.domzsercem.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju, ul. Aleja Róż 1, 74-510 Trzcińsko Zdrój, pocztą na pisemny wniosek lub pobrać ze strony internetowej.

b) Termin składania ofert:. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w do dnia 02.02.2015 r. do godz. 13.30 w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju w sekretariacie

c) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

d) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn. „DOM z SERCEM w Trzcińsku Zdroju - Restauracja historycznego obiektu zabytkowego", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 5.2.2 - zachowanie dziedzictwa kulturowego, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

e) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu

Zamówień Publicznych w dniu 16 stycznia 2015 r.

 

 

Nazwa Projektu: „DOM z SERCEM w Trzcińsku Zdroju - Restauracja historycznego obiektu zabytkowego”

Projekt nr WND-RPZP.05.02.02-32-003/10 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

na lata 2007-2013.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.doc (DOC, 299KB) 2015-01-16 13:25:17 299KB 875 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.doc (DOC, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-01-16 13:25:17 3.1MB 420 razy
2 zal_nr_4a_wzor_umowy.docx (DOCX, 235KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-01-16 13:25:17 235KB 195 razy
3 zal_nr_9b1_do_siwz_-_projekt_-_ii_czesc_zamowienia.zip (ZIP, 20.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-01-16 13:25:17 20.MB 215 razy
4 zal_nr_2_oswiadczenie.doc (DOC, 225KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-01-16 13:25:17 225KB 213 razy
5 zal_nr_7b_do_siwz_-_czesc_ii_zamowienia.zip (ZIP, 5.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-01-16 13:25:17 5.6MB 245 razy
6 zal_nr_6_wykaz_osob.doc (DOC, 239KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-01-16 13:25:17 239KB 210 razy
7 zal_nr_1_formularz_oferty.doc (DOC, 235KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-01-16 13:25:17 235KB 229 razy
8 zal_nr_5_wykaz_prac.doc (DOC, 229KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-01-16 13:25:17 229KB 221 razy
9 zal_nr_8a_sst_-_i_czesc_zamowienia.zip (ZIP, 165KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-01-16 13:25:17 165KB 178 razy
10 zal_nr_4b_wzor_umowy.docx (DOCX, 235KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-01-16 13:25:17 235KB 228 razy
11 zal_nr_8b__sst_-_ii_czesc_zamowienia.zip (ZIP, 438KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-01-16 13:25:17 438KB 194 razy
12 zal_nr_9b3_do_siwz_-_projekt_-_ii_czesc_zamowienia.zip (ZIP, 13.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-01-16 13:25:17 13.MB 194 razy
13 zal_nr_3_oswiadczenie.doc (DOC, 226KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-01-16 13:25:17 226KB 208 razy
14 zal_nr_9b2_do_siwz_-_projekt_-_ii_czesc_zamowienia.zip (ZIP, 27.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-01-16 13:25:17 27.MB 257 razy
15 zal_nr_7a_do_siwz_-_czesc_i_zamowienia.zip (ZIP, 3.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-01-16 13:25:17 3.2MB 187 razy
16 zal_nr_9a_do_siwz_-_projekt-_i_czesc_zamowienia.zip (ZIP, 39.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-01-16 13:25:17 39.MB 186 razy
17 zal_nr_10_gwarancja_bank_ubez.doc (DOC, 32KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-01-16 13:25:17 32KB 191 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 pytania_i_odpowied_nr_1.doc (DOC, 28.KB) 2015-01-22 15:14:23 28.KB 874 razy
2 odpowiedzi_na_pytania_2.doc (DOC, 27.KB) 2015-01-27 12:28:17 27.KB 844 razy
3 odpowiedzi_na_pytania_3.doc (DOC, 35.KB) 2015-01-27 14:40:23 35.KB 1160 razy
4 odpowiedzi_na_pytania_4.doc (DOC, 13.KB) 2015-01-30 12:16:04 13.KB 820 razy
Wynik postępowania
1 Unieważnienie.pdf (PDF, 465KB) 2015-02-17 12:27:22 465KB 834 razy
2 informacja_o_wyborze.pdf (PDF, 612KB) 2015-05-13 16:24:59 612KB 9 razy
3 zawiadomienie_o_wyborze.pdf (PDF, 615KB) 2015-05-13 16:24:59 615KB 8 razy
4 14_05_2015_12_34_04_zawiadomienie_o_wyborze.pdf (, ) 2015-05-14 12:34:04 226 razy
5 informacja_o_wyborze_oferty.pdf (PDF, 608KB) 2015-05-14 12:34:04 608KB 1141 razy
6 zaw_o_wyborze.pdf (PDF, 615KB) 2015-05-14 12:38:43 615KB 799 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Bernacki 16-01-2015 13:25:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Bernacki 16-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Bernacki 18-02-2016 08:24:29